PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2020.
Als vrijwillige bijdragen voor 2020 is het bedrag van € 77.196,=  toegezegd.
De stand van de ontvangen bijdragen is momenteel € 44.694,50. We zijn dus goed op weg! 
Maar we blijven een beroep op u allen doen om alert te zijn op het betalen van uw bijdragen.
We zijn vol vertrouwen dat ook in het lopend jaar iedereen de toegezegde bijdrage zal voldoen, en zijn dankbaar voor hen die dit al geheel of gedeeltelijk hebben gedaan!
Uw bijdrage kunt u overmaken onder vermelding op bankrekening NL61 RABO 0373 7258 92 ten name van de Protestantse Gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer, onder vermelding van ‘kerkbalans 2020’ en uw ‘volgnummer’. Dat vindt u op uw antwoordkaart.
Allen hartelijk dank.

Collectes.
Sinds half maart houden we onze kerkdiensten in de vorm van het kerkmoment: we komen niet bij elkaar, maar zijn op deze wijze via het internet toch met elkaar verbonden.
Wekelijks proberen we onze collectes te houden volgens het door de kerkenraad vastgestelde collecterooster. We vragen u daarbij uw giften over te maken op het bankrekeningnummer, met vermelding van de datum waarop uw gift betrekking heeft.
Inmiddels is daarvoor een totaalbedrag ontvangen van € 2.375,50. Zeer bemoedigend om dit bedrag te kunnen melden. We doen een beroep op u om deze bijdragen in de komende tijd vol te houden.
Het is bemoedigend om te merken dat u ook op deze wijze bijdraagt aan het gemeentewerk.
Allen hartelijk dank.
Uw giften kunt u overmaken op bankrekening NL61 RABO 0373 7258 92 ten name van de Protestantse Gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer, onder vermelding van ‘collecte voor zondag…..”
Ook als we weer samen kunnen komen in de kerk zal er 1 inzameling bij de uitgang worden gehouden, waarvan de opbrengst gelijkelijk wordt verdeeld over de 3 doelen van die zondag.
Aan hen die nog niet willen of kunnen komen vragen we hun giften per bank over te maken. 
Allen hartelijk dank.
Namens de kerkrentmeesters,
Ben van Weesep.


De Baak.
Het is stilletjes in De Baak in deze tijd: ook daar zijn de gevolgen van de ‘lockdown’ in het kerkenwerk goed te merken.
Maar er is toch wel het nodige gebeurd:
  • U heeft de afgelopen periode vast gemerkt dat de vloer in de grote zaal niet in orde was: die is nu vervangen door een vloer die in de gebruiksomstandigheden hopelijk beter gaat voldoen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de vloer in de keuken, de hal en de toiletten te vernieuwen. Door de ‘lockdown’ zonder overlast voor de gebruikers.
  • We hebben 2 toiletten omgebouwd naar 1 ruimer toilet, zodat gebruikers van hulpmiddelen iets meer ruimte hebben om van het toilet gebruik te maken. Er is in die ruimte een nieuw toilet geplaatst, op ‘seniorenhoogte’. Afwerking in de vorm van het plaatsen van beugels voor ondersteuning van toiletgebruikers zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.
We hopen met deze maatregelen het gebruikscomfort van De Baak weer verder te hebben verhoogd (binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn) en zijn het Verjaardagsfonds in Halsteren heel erg dankbaar voor de financiële ondersteuning van dit project.

De toren.
Al een paar jaar zijn we bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het meer toegankelijk maken van de toren van de Martinuskerk voor publiek. Dit is in de afgelopen periode gerealiseerd door het vervangen van de bestaande ladders door trappen met leuningen. Hierdoor is de beiaardiersruimte op de 3e etage van de toren beter toegankelijk geworden. We hebben dit kunnen realiseren met subsidies van de Rabobank Zuidwest Brabant, de Gemeente Bergen op Zoom, de Maatschappij voor Welstand en het Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden. Ook hebben we een eigen bijdrage aan het project verleend. Dit project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Heemkundekring Halchterth in Halsteren.
We hadden dit project op 4 april jl. willen afsluiten met een officiële handeling, waarvoor wethouder Patrick van der Velden zijn medewerking had toegezegd. Dit is tot onze spijt geannuleerd als gevolg van de ‘Lock down’. Wellicht komt er later nog een passend moment hiervoor.
Een en ander houdt echter niet in dat de opgang naar de toren nu voor ieder vrij is: dat is en blijft een onverantwoord risico. Toegang is alleen mogelijk onder begeleiding van gidsen / begeleiders in kleine groepjes van 5 a 7 personen.
Zodra na de ‘lockdown’ de ‘Open Kerk’ activiteiten weer starten zullen we bezien of toegang tot de toren, met gidsen en begeleiders, kan worden gefaciliteerd.
We zijn blij dat dit project is gerealiseerd, want het brengt onze Martinuskerk toch weer een beetje dichter bij alle mensen in ons dorp.
Heel veel dank aan de sponsoren, de architect Jan Weyts uit Bergen op Zoom en de aannemer Cauwenborgh uit Bergen op Zoom. Samen is dit een succesvol project geworden!
Namens de kerkrentmeesters,
Ben van Weesep.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke
gelden, goederen en bezittingen in algemene zin, voor zover niet van diaconale aard.
Hieronder valt ook de exploitatie en het onderhoud van de beide kerkgebouwen, de Baak
en het Kreekhuis. Daarnaast zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de exploitatie,
onderhoud en beheer van de beide begraafplaatsen.
Tot de financiële taken van het college behoren de organisatie van de jaarlijkse actie
Kerkbalans, van de collectes, het beheer van giften en legaten voor het kerkenwerk en het
beheer van het vermogen. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de afdrachten aan de
landelijke kerk, voor de betaling van de predikant en voor landelijke kerkelijke doeleinden.
Jaarlijks wordt een financiële verantwoording afgelegd aan de gemeente op basis van een
daartoe opgestelde jaarrekening. Het College richt zich bij het financieel beheer naar de
voorschriften en richtlijnen die hiervoor door de landelijk PKN worden gegeven.


Bericht van registratie - KvK-nummer 76396584

Op 00-00-0000 is de rechtspersoon Protestantse gemeente te Halsteren/ Nieuw-Vossemeer opgericht.

Gegevens Kerkgenootschap
RSIN   007297752
Naam:  Protestantse gemeente te Halsteren/ Nieuw-Vossemeer
Activiteitomschrijving: Religieuze organisatie
Activiteit  94911 - Religieuze organisaties
Bezoekadres: Dorpsstraat 20, 4667 HP Halsteren
Postadres: 't Lindeke26, 4661HN Halsteren
 
terug
 
 

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 15-09-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 07-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 20-10-2020 om 20.00 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-11-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 02-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar: pghanv@gmail.com
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.