PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

ACTIE KERKBALANS 2020: de resultaten.
“Geef voor je kerk / kerk zijn we samen”
In de periode tussen 18 januari en 2 februari zijn 35 vrijwilligers op pad geweest voor de actie Kerkbalans 2020. Zij hebben brieven bezorgd en de antwoorden weer opgehaald en zo een grote bijdrage geleverd aan het welslagen van de jaarlijkse actie voor de vrijwillige bijdragen van onze gemeenteleden aan onze gemeente.
De kerkenraad is al deze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet.
Ook u als gemeenteleden hebt meegewerkt door uw toezeggingen aan de vrijwilligers mee te geven of die bij hen thuis te bezorgen. Ook daarvoor zijn we de gehele gemeente dankbaar!
Hoewel we nog niet alle antwoorden hebben ontvangen kunnen we melden dat de voorlopige stand van de toezeggingen is uitgekomen op het bedrag van € 72.848,=
In onze begroting zijn we uitgegaan van een opbrengst van € 75.000,= , dus dat doel is in zicht.
Een aantal van u hebben toegezegd het antwoord nog te bezorgen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest dat te doen dan kunt u uw enveloppe altijd nog afgeven aan een van de kerkenraadsleden of in de kerk. Toezenden per post mag ook. (Kerkrentmeesters Protestantse Kerk, Dorpsstraat 20 4661HP  Halsteren). Zo komen we in samenwerking dichter bij ons doel.
We zijn vol vertrouwen dat het werk van en in onze gemeente, mede dankzij uw bijdrage en de inzet van vele vrijwilligers doorgaat.
Voor de bestemming van de vrijwillige 2% extra bijdrage (vluchtelingenwerk) is € 580,= toegezegd.
Nogmaals allen die hebben meegewerkt en alle gemeenteleden die hun bijdrage hebben toegezegd: hartelijk dank!

Betaling vrijwillige bijdragen 2020:
Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL61 RABO 0373 7258 92 ten name van de Protestantse Gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer, onder vermelding van ‘kerkbalans 2020’ en uw ‘volgnummer’. Dat vindt u op uw antwoordkaart.

Trappen in de toren van de St. Martinuskerk.
Onze kerk heeft een mooie toren met daarin een carillon dat zich elk kwartier laat horen.
En soms komt de beiaardier om op het carillon een concert te geven.
Dat is geen eenvoudige zaak omdat de toegang tot de beiaard niet eenvoudig is: eerst een stenen trap, en dan via 2 lange ladders naar boven klimmen. Niet elke beiaardier is daartoe in staat. Daarom is enige jaren geleden het plan opgevat om de ladders te vervangen door vaste trappen: zo wordt de toegang verbeterd, de veiligheid verhoogd en wordt ook voor het onderhouden van de binnenzijde van de toren een betere voorziening aangebracht. Bovendien schept dat de mogelijkheid om (onder geleide) met kleine groepjes bezoekers de beiaard te bezoeken.
Toen de plannen klaar waren zijn we, samen met de Heemkundekring Halchterth, op zoek gegaan naar financiering van dit project. Dat is, dankzij bijdragen van de Gemeente Bergen op Zoom, de Rabobank Zuidwest Brabant, de Maatschappij van Welstand, het Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden en een bijdrage vanuit onze gemeente (wij zijn eigenaar van de toren, de Gemeente Bergen op Zoom beheert het carillon en het uurwerk) in zoverre gelukt dat er fondsen beschikbaar zijn voor de trappen.
De ruimte van de beiaardier wordt in een latere fase (als we aanvullende financiering hebben gevonden) aangepast.
Momenteel worden de trappen aangebracht. Voorbereidingen worden getroffen om op zaterdag 4 april a.s. (tijdens ‘open kerk’) de trappen officieel in gebruik te nemen. Daarover later meer.

Bijdrage Verjaardagsfonds.
Al enige tijd ondervinden we wat problemen met de geluidsinstallatie in de Sint Martinuskerk. Hierdoor kunnen hinderlijke storingen optreden tijdens de diensten en overige bijeenkomsten.
In overleg met de leverancier is daarom een digitale versterker geïnstalleerd die kan worden bediend met een voorgeprogrammeerd tablet. Zo kunnen standaard instellingen altijd weer worden aangebracht. We verwachten dat hierdoor de kans op storingen is geminimaliseerd.
We hebben voor deze aanpassing gelukkig een beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning door het Verjaardagsfonds in Halsteren.
Veel dank aan de gemeenteleden die zich inzetten voor dit fonds en vooral ook aan de gevers van donaties aan dit fonds. Met enige regelmaat kunnen we in samenwerking van het fonds kleinere en grotere aanschaffingen doen en verbeteringen aanbrengen, die aan de gehele gemeente ten goede komen. Een warme aanbeveling om dit fonds blijvend te ondersteunen.
Namens de kerkrentmeesters,
Ben van Weesep.


Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke
gelden, goederen en bezittingen in algemene zin, voor zover niet van diaconale aard.
Hieronder valt ook de exploitatie en het onderhoud van de beide kerkgebouwen, de Baak
en het Kreekhuis. Daarnaast zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de exploitatie,
onderhoud en beheer van de beide begraafplaatsen.
Tot de financiële taken van het college behoren de organisatie van de jaarlijkse actie
Kerkbalans, van de collectes, het beheer van giften en legaten voor het kerkenwerk en het
beheer van het vermogen. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de afdrachten aan de
landelijke kerk, voor de betaling van de predikant en voor landelijke kerkelijke doeleinden.
Jaarlijks wordt een financiële verantwoording afgelegd aan de gemeente op basis van een
daartoe opgestelde jaarrekening. Het College richt zich bij het financieel beheer naar de
voorschriften en richtlijnen die hiervoor door de landelijk PKN worden gegeven.

 
terug
 
 

Handwerkclub
datum en tijdstip 27-02-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 03-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 07-03-2020 om 11.00 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 12-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 17-03-2020 om 13.45 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-03-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Halsteren
datum en tijdstip 18-03-2020 om 10.30 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 26-03-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar:
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.