PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
Beleidsplan 2016 - 2020 Beleidsplan 2016 - 2020
Visie, inspiratie en missie
Inspiratie : “We willen een huis van levende stenen zijn en een licht voor de wereld”
Visie: “We willen een geloofsgemeenschap zijn die viert, ziet en omziet, dient en leert!”.
Missie: “We zijn een geloofsgemeenschap die vanuit Gods Woord wil leven en werken”
We zijn vooral gericht op omgeving waarin we leven. We willen een geloofsgemeenschap zijn die aansluit op het dagelijks leven in onze omgeving. Maar we vergeten de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en de wereld om ons heen niet. We bouwen voort op de basis die is gelegd in het beleidsplan 2011-2014. De uitgangspunten daarvan zijn ook in de komende periode geldig.

Doel
Ons doel voor de komende periode is ‘gemeenschapsgroei’. Dat wil zeggen dat we niet alleen een eigen groei van onze protestantse gemeente nastreven. We willen groeien in verdieping. Maar ook in een meer evenwichtige leeftijdsopbouw van onze leden en de bezoekers van onze activiteiten en in een betere aansluiting op de maatschappij om ons heen. We vinden onze rol en zichtbaarheid in onze directe omgeving belangrijk.
Hoe kunnen we dat bereiken?
- nieuw vormgeven aan ‘dienen’;
- partners zoeken, waardoor onze gemeente kan worden verrijkt;
- ‘geestelijk groeien’ door gebed, bezinning, verdieping, leren;
- Communicatie en pr afstemmen op onze doelstellingen.

De speerpunten                                     
We richten ons op 4 speerpunten :
1. we zijn als Halsteren en Nieuw Vossemeer 1 gemeente. We willen dat in onze manier van werken, onze manier van vieren en het tonen wie we zijn beter zichtbaar maken. De komende 4 jaar zullen we de structuur, de samenhang en de integratie binnen onze gemeente als geheel versterken;
2. we ondersteunen initiatieven die van ‘onderaf’ ontstaan. We maken deze mogelijk en versterken zo onze geloofsgemeenschap en ons draagvlak in onze omgeving;     
3. we zullen een aantal praktische en operationele mogelijkheden voor samenwerking zoeken met geloofsgemeenschappen en de burgerlijke gemeenten om ons heen. We willen daarbij onze identiteit behouden;
4. We willen onze gebouwen ‘teruggeven’ aan de mensen om ons heen. Ze zijn ook bedoeld voor de dorpen waarin ze staan. We hopen dat onze kerkgebouwen een belangrijker rol kunnen spelen in onze dorpsgemeenschappen.

Voor elk van deze 4 speerpunten zullen we per jaar een aantal acties afspreken.
Hierbij letten we op de volgende vragen
- ‘zijn er voldoende mensen, die ons willen en kunnen helpen?’;
- welke voorzieningen moeten er worden getroffen en hoeveel kost dat. Hebben we daarvoor wel geld beschikbaar? Moet er dan iets anders vervallen?
- hoe kan de kerkenraad de gemeente inspireren en de activiteiten coördineren en aansturen? (we gaan uit van het werken met werkgroepen).

Bij het maken van keuzes wegen we onze kerntaken af. Die hebben we hieronder nader beschreven. We benoemen de belangrijkste aandachtsvelden (pastoraal, diaconaal en financieel /organisatorisch) en zullen de moed moeten hebben om taken, die niet (meer) tot de kerntaken behoren, af te stoten. We stimuleren pionierswerk dat vanuit onze gemeenteleden wordt aangedragen.

Kerntaken
We vinden dat de volgende 5 kerntaken in het bijzonder aandacht nodig hebben:
a: eredienst, gebed en bezinning:
- welke diensten, waar, frequentie, vorm en inhoud: in de eerste plaats in onze gemeente met
onze 2 locaties, later mogelijk breder te bekijken; *)
- thema’s die bredere groepen aanspreken;
- kerk openstellen voor ( individuele) bezinning. *)
b: pastorale en diaconale zorg; *)
- openstaan voor de buurt (buurthuis functie);
- extra aandacht voor bepaalde groepen: ouderen, alleenstaanden, jongere gezinnen;
- lokaal armoedebeleid;
- vluchtelingen beleid (regionaal);
- eenzaamheid.
c: evenwichtige opbouw van onze gemeente:
- aandacht voor kinderen, jongeren en ouderen;
- alleenstaanden;
- ouderenbeleid.
d: leren en geloven:
- gespreksgroepen;
- vorming en toerusting;
- vormingscursussen;
- catechese.
e: gemeenschap en partnerschap: *)
- activiteiten organiseren / ontmoetingen mogelijk maken buiten de zondagse diensten om;
- Inloop uurtje breder kenbaar maken: ook voor niet gemeenteleden (buurthuis functie);
- kerk multifunctioneel gebruiken;
- ‘buren’ beleid zowel in letterlijke zin als naar andere protestantse gemeentes en andere geloofsgemeenschappen.
*) prioriteit

Hoe kunnen we dit waarmaken?
Onze mogelijkheden zijn beperkt: we zijn afhankelijk van vrijwilligers ( ook voor de meest belangrijke taken).
We verwachten dat onze inkomsten in de toekomst zullen afnemen. Daarom zal er voortdurend aandacht worden gegeven aan onze vrijwilligers. Maar we zullen ook
steeds weer keuzes moeten maken in wat financieel wel kan en wat dan niet meer kan. Waar nodig zal voor het in stand houden van de belangrijkste taken ( ledenadministratie, financiële administratie, onderhoud en beheer) samenwerking worden gezocht met anderen. Samenwerking kan op verschillende gebieden, zeker met omliggende protestantse gemeenten.
Maar we zullen heel praktisch te werk gaan en ook samenwerking met anderen niet uitsluiten.

Uitwerking
De Kerkenraad zal jaarlijks dit plan uitwerken in actielijsten om de gewenste resultaten te bereiken. Daarbij zullen uiteraard de bereikte resultaten in het afgelopen jaar een rol spelen. 

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 26 januari 2016.
terug
 
 

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 15-09-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 07-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 20-10-2020 om 20.00 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-11-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 02-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar: pghanv@gmail.com
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.