PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
ANBI ANBI
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer.

Algemene gegevens
Naam Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer
Adres Dorpsstraat 20,
Postcode 4661  HP
Plaats Halsteren
RSIN/Fiscaalnummer 007291152
webadres http://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net
EmailDe "Protestantse Gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer"  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten (ordinatie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde)

De Protestantse gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgelijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtent het bestuur, de financien, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeente en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk
http://www.protestantsekerk.nl/kerkorde

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragersvan deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van Kerkrentmeesters telt 3 leden en in verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eind verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt  in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken, (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling en visie
De Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk laten leiden door het vWoord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreekt niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.

De gemeente maakt geen onderscheid naar Ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke voorkeur. Het doel is een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.

De gemeente wil nadrukkelijk  een plek innemen in de samenleving door de liefde van God handen en voeten te geven. De gemeente wil midden in de samenleving staan, er zijn voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor wat God gemeekt heeft.

Beleidsplan
Door de Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de missie, organisatie, gemeente zijn, eredeinst en pastoraat, catechese, jongerenwerk
Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen Beleidsplan  2016 - 2020

Belongsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de "Generale regeling rechtspositie predikanten".

Leden van de Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen owrden vergoed.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuiteit. De predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden. Kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het in goede staat van onderhoud houden van de twee monumentale kerkgebouwen worden planmatig uitgevoerd.
De begrotingen worden jaarlijks gepubliceerd en via de actie Kerkbalans kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden.

Verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente
exclusief afschrijvingen en reserveringen voor o.a. onderhoud gebouwen
 
ANBI rekening 2017 rekening 2018
     
Baten    
opbrengst uit bezittingen 12.378 13.860
bijdragen gemeenteleden 101.031 103.527
subsidies en overige bijdragen van derde 13.727 16.112
Totaal Baten 127.137 133.500
     
Lasten    

bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijke werkers)


74.635


75.457
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeente werk 5.232 4.628
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk 6.633 6.988
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 78.481 37.149

Salarissen koster,organist e.d.
4.225 3.375

lasten beheer en administratie, bankkosten en rente


8.527


8.830
lasten overige eigendommen en
inventarissen


3.130


3.433
Totale Lasten 180.863 139.860
     
Resultaal (baten en lasten) -53.726 -6.360
 


Diaconie van de Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer

RSIN nummer : 824133559
Secretariaat  :
e-mail :   
telefoon :  0167 503087


Doelstelling
Het college van diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn.
Dit kan financiele nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken, alle mensen, kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.
De ZWO commissie maakt onderdeel uit van de Diaconie.
Beleidsplan  2016 - 2020

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het college van diakenen. De ZWO commissie is vertegenwoordigd in het college.
Het college bestaat uit 5 leden.
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door het college van diakenen benoemd.
De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De Diaconie heeft geen werknemers in dienst, alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Verkorte staat van baten en lasten
bedragen in euro Rekening
2016
Rekening 2017  Rekening  2018
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen €    2.958 €   2.750  €    2.274
Bijdragen gemeenteleden €    4.855 € 11.053  €   10.573
Totaal Baten €    7.813 € 13.803  €   12.847
       
Lasten      
Bestedingen diaconaalwerk
plaatselijk, landelijk en werelwijd.
€    5.936 €   7.450  €  15.505
Bestedingen diaconaal pastoraat
(predikant, kerkelijk werkers)
€    2.120 €     789  €   1.052
Bestedingen kerkdiensten,
catechese en gemeentewerk
€      272 €      550  €     325
Bijdragen aan andere organen
binnen de kerk
€         - €     -  €    --
Lasten overige diaconale eigendommen
en investeringen
€      76 €       80  €   2.121
Salarissen (koster, organist e.d.) €      - €      -  
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
€      423 €      534  €     691
Totaal lasten   8.827 €  9.403 €  19.694

 


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten van hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoezij behoren. De Diaconie beziet een perceel akkerbouwland van 1 ha. Jaarlijks wordt de betaalde pacht verantwoord in de baten opbrengsten uit bezittingen.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk en wereldwijd in de vorm van onderseuning van activiteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan kosten van de eigen organisatie en bijdrage voor het in stand houden van het landelijk diaconale werk van de kerk.


 
terug
 
 

Handwerkclub
datum en tijdstip 27-02-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 03-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 07-03-2020 om 11.00 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 12-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 17-03-2020 om 13.45 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-03-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Halsteren
datum en tijdstip 18-03-2020 om 10.30 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 26-03-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar:
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.