PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
Pastorale raad Pastorale raad

De Pastorale Raad Protestantse Gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer:
De Protestantse gemeente Halsteren –Nieuw-Vossemeer heeft in haar Toekomstplan 2011-2015 de volgende visie, inspiratie en missie opgenomen.
1. Visie  : “We zijn een geloofsgemeenschap die vanuit Gods Woord wil leven en werken”
2. Inspiratie :  “We willen een huis van levende stenen zijn en een licht voor de wereld
3. Missie :  “We willen een geloofsgemeenschap zijn die viert, ziet en omziet!”

De Pastorale Raad wil met deze missie en visie vorm en uitvoering geven in de organisatie van de pastorale zorg in een gemeente op 2 locaties en met 2 kerken, nl. de Martinuskerk te Halsteren en de Protestantse kerk in Nieuw- Vossemeer.

Dit artikel geeft u informatie over:
1. De organisatie van de Pastorale Raad.
2. Bezoekwerk
3. Ouderenzorg
4. Inloopmorgen Halsteren en Nieuw Vossemeer
5. Rouwdiensten
6. Dopen
7. Trouwdiensten
8. Heilig Avondmaal thuis
9. Jongerenpastoraat
10. Samenwerking met de Christoffelgemeente
11. Samenwerking met GGZWBNBR
12. Zorg in de verzorging- en verpleeghuizen
13. Samenwerking met Kerkelijk bureau.

1. De organisatie van de Pastorale Raad:
De Pastorale Raad bestaat uit  5 wijken verdeeld over de kerkelijke gemeente Halsteren - Nieuw-Vossemeer.
De diaken heeft aandacht voor de zorg en noden van gemeenteleden in de wijk. De Pastorale ouderling heeft de algehele coördinatie van de wijken en is het eerste aanspreekpunt voor wijkbezoekers, en predikant

Er is een nauwe samenwerking met de predikant.
Minimaal 1keer per jaar overlegt de Pastorale raad met
• Verjaardagsfonds
• Coördinator Inloopmorgen Halsteren
• Kerkelijk bureau
• Kerkrentmeesters

De Pastorale Raad bestaat uit:
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4617 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 231992
Pastorale ouderling: mevr. J. Kleinjan - Balke, Maaiveld 7, 4661 EX Halsteren, tel. (0164) 681671, Mevrouw J, Neuteboom, Voorstraat 12, Nieuw-Vossemeer, tel. 0167-785144 en mevr. G. Ros - Peters, Westerland 24, 4617 MJ Bergen op Zoom, tel. (0164) 250388.

2. Bezoekwerk:
De wijkbezoekers van de wijkteam zijn de eerste contact personen voor de gemeenteleden. De wijkbezoekers brengen in eerste instantie de huisbezoeken van de gemeenteleden. Tevens verrichten zij hand en spandiensten in de wijk.
De wijkbezoeker bespreekt periodiek de bijzonderheden met de pastorale ouderling. Dit vindt o.a. plaats in het wijkteamoverleg. De wijkouderling bezoekt op verzoek of eigen inzicht de gemeenteleden. De predikant zal na overleg met de wijkouderling een huisbezoek brengen. De predikant zal tevens naar eigen inzicht huisbezoeken brengen.

Ziekenhuis bezoeken:
De gemeenteleden in het ziekenhuis worden in eerste instantie bezocht door de predikant. Deze onderhoudt het contact met de zieken/familie en de wijkouderling. De wijkbezoeker of ouderling kunnen naar inzicht een bezoek brengen.

Ziekenbezoek thuis:
De gemeenteleden die thuis verzorgd worden, kunnen bezocht worden door de wijkbezoekers, predikant en ouderling.

Jubilea:
Gemeenteleden die een jubileum vieren (trouwdag 25-40-50-60-65 jaar) worden bezocht door de wijkteamleden. De predikant en wijkouderling kunnen naar eigen inzicht een bezoek brengen.

3. Ouderenzorg:
De wijkbezoeker bezoekt minimaal 1 keer per jaar, rondom hun verjaardag, gemeenteleden vanaf de leeftijd van 75 jaar.
De wijkbezoekers kunnen zo nodig, na overleg met de ouderling, advies geven voor doorverwijzing naar instanties (zorginstellingen,vervoer). Een lijst van de instanties is bekend bij de wijkbezoekers, diaken en ouderling.

4. Inloopochtenden Halsteren en Nieuw Vossemeer:
Halsteren:
Iedere een woensdag (zie agenda) van de maand wordt er een ontmoeting inloopochtend georganiseerd in de Baak, achter de Martinuskerk te Halsteren.
U bent welkom vanaf 10 uur tot 12 uur met een kop koffie en een goed gesprek. Iedereen is welkom ongeacht je geloofsovertuiging.

Nieuw Vossemeer:
Iedere twee maanden wordt er op de eerste dinsdag (zie agenda) van de maand een ontmoeting inloopochtend georganiseerd in het Kreekhuis, achter de kerk aan de Voorstaat te Nieuw Vossemeer. U bent welkom vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur met een kop koffie en een goed gesprek.  Iedereen is welkom ongeacht je geloofsovertuiging.

5. Overlijden en Rouwdiensten:
Bij een overlijden van een gemeentelid kunt u contact opnemen met de predikant of de wijkouderling. Zij dragen zorg voor de coördinatie van de uitvaartdienst in samenwerking met de uitvaartverzorger. Er kan gebruikt gemaakt worden, op basis van huur, van de kerk, organist, koffie /thee verzorging in de Kerk.
Het overlijden van gemeenteleden  wordt genoemd in de eerst volgende dienst op zondag.

6. Geboorte en Dopen
Als er een kindje geboren wordt in de gemeente wordt het erg op prijs gesteld als de scriba een geboortekaartje ontvangt. De geboortenaam van het kindje wordt in de eerst volgende dienst op zondag genoemd. Een wijkbezoeker zal dan contact opnemen voor een huisbezoek. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders hun wens tot dopen uit spreken .

7. Trouwdiensten
Als gemeenteleden er voor kiezen om hun huwelijk te willen laten inzegenen in de kerk, kunnen zij contact opnemen met de predikant of wijkouderling. De predikant zal de coördinatie van de dienst op zich nemen. De werkwijze en voorwaarde zullen eveneens door de predikant besproken worden.
De Protestante gemeente Halsteren –Nieuw-Vossemeer spreekt zich uit geen bezwaar te hebben tegen huwelijk tussen twee personen  van hetzelfde  geslacht.
In de kerk van Nieuw-Vossemeer is het mogelijk het burgerlijk huwelijk te laten sluiten door een ambtenaar van de gemeente Steenbergen. De aanvraag verloopt via het gemeentehuis Steenbergen

8. Heilig Avondmaal thuis
Als gemeenteleden niet (meer) in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal in de diensten op zondagmorgen kunnen zij in overleg met de wijkouderling of predikant het Heilig Avondmaal thuis ontvangen. Het wordt op prijs gesteld dit minimaal 3 weken van te voren aan te vragen

9. Jongerenpastoraat;
De jongeren van onze gemeente worden bezocht bij ziekte of opname in een ziekenhuis.  De predikant zal de zorg dragen voor bezoek in het ziekenhuis. Bij ziekte thuis zal een lid van de jeugdraad contact opnemen met de wijkouderling. Het bezoek kan plaats vinden door de wijkbezoekers of wijkouderling.

10. Samenwerking met de Christoffelparochie en Sint Annaparochie
De Protestantse Gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer kent al jaren een samenwerking met de Rooms-katholieken kerken van Halsteren en Nieuw –Vossemeer. De samenwerking uit zich o.a. op het samen organiseren van oecumenische gebedsdiensten en overleg op het gebied van diaconale projecten en ontwikkelingen in de kerken.
Een keer per jaar organiseert het pastorale team GGZWNBR en de oecumenische werkgroep Halsteren een gezamenlijk dienst op het zorgterrein Vrederust.

11. Samenwerking met GGZWBNBR
De predikant van de beide Ziekenhuizen in Bergen op Zoom organiseren minimaal 1 keer per jaar een afstemming overleg op basis van een thema. Deze avond staat ten teken van de samenwerking in de vorm van meewerken als ouderling aan de diensten van GGZWNBR.

12. Zorg in de verzorging- en verpleeghuizen
Gemeenteleden die wonen, of opgenomen zijn, in de verzorgingshuizen of verpleeghuizen in het gebied van de Brabantse Wal zullen  bezocht blijven worden door de wijkbezoekers van het wijkteam uit hun laatste wijk. De predikant zal in overleg met het pastorale team op verzoek een bezoek brengen

13.Samenwerking met het kerkelijk bureau:
Gemeenteleden staan met hun persoonlijke gegevens ingeschreven bij de ledenadministratie van de PKN. Bij een verandering (verhuizing, geboorte, overlijden) worden de gegevens niet meer automatisch doorgegeven vanuit de burgerlijke gemeente naar de kerkelijke gegevens. Gemeenteleden zijn er zelf verantwoordelijk voor om verandering in hun persoonlijke gegevens door te geven aan het kerkelijk bureau van de Protestantse gemeente Halsteren –Nieuw Vossemeer. Een wijkbezoeker bezoekt de nieuw ingeschreven gemeenteleden met een huisbezoek.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het jaarboekje 2017. U kunt dit vinden onder Gemeentenieuws/Nieuws op deze website.

 


 

 

terug
 
 

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 15-09-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 07-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 20-10-2020 om 20.00 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-11-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 02-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar: pghanv@gmail.com
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.